2023 Seniors2023-02-13 - Scrimmage2023-02-23 - JV Game2023-02-25 - JV @ Bowers2023-02-28 - JV @ Sipsey Valley2023-02-28 - Varsity @ Sipsey Valley2023-03-03 - JV vs Northridge2023-03-06 - JV @ Gordo2023-03-06 - Varsity @ Gordo2023-04-29 - Northside Tournament2023-06-28 - Camp